Menu
0
Gratis verzending vanaf €250,- in Nederland & België
Vandaag besteld? Volgende werkdag verzonden!
Meer dan 15 jaar ervaring
Uw carwash specialist

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

DOWNLOAD HIER

VERSIE 2021

 

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brushcom B.V., gevestigd en zaak doende te Oss (5349TA) aan de Angelenweg 51.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1.        Op alle offertes, aanbiedingen en verkoopovereenkomsten door Brushcom gedaan, respectievelijk aangegaan met koper zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met koper (tevens) wordt overeengekomen dat Brushcom bepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2.        Indien en voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.        Onder ‘koper’ moet in deze voorwaarden tevens worden verstaan: ‘opdrachtgever’, voor zover het niet (louter) om een verkoopovereenkomst gaat.

 

 1. AANBIEDINGEN

2.1         Alle aanbiedingen van Brushcom zijn vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als een uitnodiging om een door Brushcom nog te aanvaarden opdracht te geven of aanbod te doen. Aanvaarding door Brushcom, en het tot stand komen van de overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke opdrachtbevestiging door Brushcom dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door Brushcom.          

2.2.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brushcom en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.3.        Gegevens in drukwerken of reclamemateriaal verstrekt door of afkomstig van Brushcom zijn vrijblijvend, binden niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig.

 

 1. MONTAGE

3.1.        Eventuele kosten van (de)montage en inwerkstelling zijn niet inbegrepen bij de koopprijzen.

3.2.        (De)montage wordt in rekening gebracht op basis van het thans geldend uurtarief van Brushcom.

 

 1. KEURING

4.1.        De koper dient terstond doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en te vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten en daarover schriftelijk te reclameren bij Brushcom, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk alsook in rechte als juist wordt beschouwd. De reclamatie dient met een duidelijke toelichting en foto’s van de zaken te zijn onderbouwd.

4.2         Voor niet-zichtbare gebreken gelden dezelfde voorwaarden als in artikel 4.1, met dien verstande dat de koper terstond doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking van de afwijking dient te klagen.

4.3          Voor reclamaties, inzake onjuiste facturatie, geldt een klachttermijn van vijf werkdagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waarvan de factuur feitelijk alsook in rechte als juist wordt beschouwd.

4.4          In het geval binnen de in dit artikel genoemde termijnen door koper een schriftelijke klacht is neergelegd over zaken bij Brushcom, dan dienen eventuele rechtsvorderingen op straffe van verval uiterlijk binnen 1 jaar na klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter, tenzij deze vordering op grond van toepasselijke verdrags- wet of regelgeving eerder is vervallen.

4.4.        De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1.        Brushcom is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden bij Brushcom.

5.2.         In geval van aansprakelijkheid aan zijde van Brushcom is Brushcom alleen aansprakelijk voor directe schade en zijn in geen geval aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, vertragingsschade, stilstand schade en schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes, geleden door de Koper, diens ondergeschikten en bij of door de Koper tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).5.3. Brushcom is niet aansprakelijk en de koper kan geen beroep doen op eventuele garantie indien de schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig gebruik, waaronder (maar niet uitsluitend) borstels en/of producten die niet goed zijn gemonteerd, verkeerd gebruik van de borstels en/ of producten, borstels en/of producten met vervuiling (bijvoorbeeld zand), of door gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Brushcom verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de koper aan Brushcom verstrekte informatie;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens de koper;
 5. als gevolg van de keuze van de koper die afwijkt van wat Brushcom adviseerde en/ of gebruikelijk is;
 6. door de keuze die de koper ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
 7. doordat door of namens de koper reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Brushcom.

5.4          Brushcom is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Brushcom in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

5.5          Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.

5.6.         Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7.        Brushcom is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, enz., welke Brushcom door of namens de koper (ter uitvoering van de met Brushcom gesloten overeenkomst) zijn verstrekt. Brushcom is niet verplicht de van de koper of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. Brushcom mag op de juistheid hiervan afgaan. De koper zal Brushcom te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden.

5.8.        Koper vrijwaart Brushcom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Brushcom toerekenbaar is. Indien Brushcom uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Brushcom zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Brushcom, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Brushcom en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

5.9.         Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de koper binnen 1 jaar na aansprakelijkheidsstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in dit lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn vervallen.

 

 1. OVERMACHT

6.1.        Brushcom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2.        Van overmacht aan de zijde van Brushcom is sprake, indien Brushcom na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Brushcom als bij derden, van wie Brushcom de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Brushcom ontstaan.
Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend.

6.3.        Tevens onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Brushcom door haar leverancier.

6.4.        Brushcom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


6.5.        Voor zover Brushcom ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brushcom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1.         Brushcom is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

                - indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

                - indien na het sluiten van de overeenkomst Brushcom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen;

                -  indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

                -  indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van Brushcom kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2.        Voorts is Brushcom bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Brushcom kan worden gevergd.

7.3.         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Brushcom op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Brushcom de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4.        Indien Brushcom tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5.        Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.6.        Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brushcom gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.7.        In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Brushcom vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Brushcom op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. TRANSPORT, LEVERING, RISICO, INVOERRECHTEN

8.1.      De door Brushcom opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering dient Brushcom derhalve in gebreke te worden gesteld en dient aan Brushcom alsnog een redelijke nadere termijn voor levering toegestaan te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper op schadevergoeding.

8.2.        Levering vindt plaats Ex Works als bedoeld in de meest recente versie van Incoterms van de ICC . Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van deze zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken voor verzending in de fabriek of magazijn van Brushcom gereed staan en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorgdraagt.

8.3.         Wanneer Brushcom voor transport van de te leveren zaken zal zorgdragen, dan zijn de transportkosten en het risico van het transport voor de koper. Overgang van het risico van de producten (verlies, diefstal en beschadiging) naar koper geschiedt door ter beschikkingstelling van de producten aan de eerste vervoerder vanaf het magazijn van Brushcom in Nederland. Eventuele invoerrechten komen voor rekening van koper.

8.4         Brushcom is gerechtigd in delen te leveren en koper hiervoor apart te factureren. In afwijking van artikel 73 van het Weens Koopverdrag dient iedere aflevering als separate overeenkomst beschouwd te worden.

 

 1. OPSLAG

9.1.         Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Brushcom, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij koper bezorgd zijn.

9.2.         Koper is verplicht aan Brushcom de opslagkosten volgens het bij Brushcom gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeen-              gekomen leveringsdatum.

 

 1. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

10.1.      Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Brushcom blijft eigenaar van de door haar verkochte, geleverde en te leveren zaken -betaald en niet betaald- tot het moment waarop koper aan de verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten jegens Brushcom heeft voldaan. Het voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die Brushcom heeft of zal krijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door Brushcom geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Brushcom te bewaren en voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

10.2.      De koper is gerechtigd om de door Brushcom geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederenleverantie de betaling nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de koper niet gerechtigd de goederen aan een derde te verpanden of als zekerheid aan een derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan een derde tot zekerheid over te dragen.

10.3.      De koper die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan Brushcom terug te geven. De kosten van terugname komen voor rekening van koper.

 

 1. GARANTIE

11.1.      Voor zover er sprake zou zijn van garantie voor de geleverde zaken, dan komt de garantie te vervallen op het moment dat de zaken door de koper zijn doorverkocht of verwerkt.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1.       Brushcom behoudt zich de auteursrechten en eventuele andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van Brushcom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

 

 1. PRIJS

13.1.       De door Brushcom genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kost-prijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Brushcom het recht die verhoging aan koper door te berekenen.


13.2.       Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten dan wel belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Brushcom de goederen heeft gekocht.

 

 

14.1        Indien er gerede twijfel bij Brushcom bestaat omtrent de betalingscapaciteit of de financiële gegoedheid van koper, is Brushcom gerechtigd om vooruitbetaling of - het tot nakoming van de betalingsverplichting van koper - voldoende zekerheid of aanvulling daarvan te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. is aangevuld te leveren of daarmee door te gaan.

14.2        Koper is zelf verantwoordelijk voor de hierdoor eventueel vertraagde aflevering en als gevolg daarvan te lijden schade.

14.3        Indien koper niet binnen 14 dagen na het verlangen van Brushcom tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling is overgegaan, is Brushcom bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

15.1.       Er geldt een fatale betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Verrekening, korting of opschorting door koper is uitgesloten.

15.2       Brushcom behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van zaken en/of diensten, van koper financiële waarborgen en zekerheden te eisen. Een en ander conform artikel 14.

15.3.      Bij te late betaling is koper van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan Brushcom.

15.4.      Bij te late betaling is koper aan Brushcom buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd; deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,00. 

15.5.      Alle door Brushcom te maken gerechtelijke kosten ten einde nakoming van de verplichtingen van koper te bewerkstelligen, komen voor rekening van koper. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.

15.6.      Bij het ontstaan van ieder betalingsverzuim worden alle facturen van Brushcom ten aanzien van de koper onmiddellijk opeisbaar.

15.7.      Brushcom is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van koper op Brushcom te verrekenen met vorderingen van Brushcom en de op enigerlei wijze (in)direct aan Brushcom gelieerde ondernemingen op koper.

15.8.      Indien koper op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder koper in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

 

 1. BEËINDIGING OVEREENKOMST

16.1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de overeenkomsten als separatie overeenkomsten te worden beschouwd en komt geen overeenkomst tot stand die dient te worden opgezegd.

16.2        Indien en voor zover de koper schriftelijk kan bewijzen dat sprake is van een duurovereenkomst, dan geldt, tenzij anders is overeengekomen, dat deze overeenkomst steeds schriftelijk kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

 

 1. GESCHILLEN

17.1.       Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

17.2.      Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen exclusief worden beslecht door de Nederlandse rechter te Oost-Brabant locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij enige bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten.

 

© 2020 - Brushcom BV - Angelenweg 51 - 5349 TA  Oss - Nederland

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »
← Maak een account aan    Nieuw op de webshop? Maak een account aan om een bestelling te plaatsen! Verbergen

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€0,00
Bestel nog voor €250,00 en de verzending is gratis